Paskirstytos lėšos finansuoti smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo projektus

Šiais metais smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai pagal šių metų patvirtintą finansavimo tvarkos aprašą galėjo teikti paraiškas į ne daugiau kaip tris finansuojamas veiklas, o vertinant pateiktas paraiškas verslo plėtros projektams, daugiausiai balų galėjo surinkti SVV subjektai, kurie prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis (daugiau nei 25 procentais), taip pat buvo laukiama originalių projekto idėjų, projektų, kurie prisideda prie vietos tapatybės populiarinimo, kuria naujas paslaugas ar produktus arba taiko naujas technologijas. 

 

Pastebėtina, kad kiekvienais metais smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai vis aktyviau teikia paraiškas, šiais metais pateikta 12 paraiškų daugiau nei praėjusiais metais. Šiemet iš viso buvo pateiktos 39 paraiškos. Bendra prašoma parama siekia beveik 98 tūkst. eurų (97 902,55 eurų), (palyginimui – 2016 m. buvo pateiktos 27 paraiškos siekiant gauti daugiau negu 68 tūkst. eurų paramą), o priemonei įgyvendinti patvirtintame Savivaldybės 2017 metų biudžete numatyta 40 tūkst. eurų (kaip ir praeitais metais). 

 

Populiariausia, kaip ir kiekvienais metais, išlieka prašoma skirti parama verslo plėtros projektų finansavimui – 27 paraiškos šiais metais, (palyginimui – 17 paraiškų praeitais metais), tačiau nė vienais metais SVV subjektai nepateikė paraiškų pagal aprašo 5.2. papunktį finansuojamai veiklai „Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas, bet ne daugiau kaip 5000 eurų“ – galima daryti prielaidą, kad mūsų rajono verslininkai neaktyviai dalyvauja kitose verslo finansavimo programose, o siekia paramos tik savos Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamose programose.

 

Finansavimas skirtas visiems SVV pareiškėjams, kurie teikė paraiškas dėl naujai įregistruotų įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimo (10 pareiškėjų), dalyvavimo respublikinėje parodoje (1 pareiškėjas) bei dalinio palūkanų padengimo (1 pareiškėjas). Verslo plėtros projektų pareiškėjams iš 27 pateiktų paraiškų finansavimas administracijos direktoriaus įsakymu skirtas 14 projektų. Šiemet administracijos direktorius, prieš pasirašydamas įsakymą dėl finansavimo skyrimo, ne tik atsižvelgė į projektų vertinimo komisijos rekomendacijas, bet ir lankėsi pas daugumą pareiškėjų, susipažino su verslo aplinka bei planuojamomis įgyvendinti veiklomis.

 

Primename, kad Anykščių rajono savivaldybė kiekvienais metais skiria finansavimą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pagal aukščiau minėtą priemonę, o informacija apie kvietimą būna skelbiama Savivaldybės interneto www.anyksciai.lt bei Anykščių verslo informacinio centro interneto http://vicanyksciai.lt/ puslapiuose. 

 

Priemonės finansavimo aprašas kiekvienais metais koreguojamas, atsižvelgiant į bendrą ekonominę ir socialinę situaciją rajone, aktualias sritis.

 

Įsakymą dėl finansavimo skyrimo rasite čia.

 

Anykščių rajono savivldybė kviečia finansavimą gavusius pareiškėjus per 2 mėnesius pasirašyti finansavimo sutartį. Informaciją dėl sutarties pasirašymo teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Skaidrė Lakačauskienė (skaidre.lakacauskiene@anyksciai.lt ) ir Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistas Simas Aštrauskas ((213 kab., tel. (8 381) 50745, el. p. simas.astrauskas@anyksciai.lt )