logo-removebg-preview (1)
Sveiki atvykę į vicanyksciai

VIEŠOJI ĮSTAIGOS ANYKŠIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

skatinti verslumą ir mažų bei vidutinių įmonių plėtrą Anykščių rajone

Centro veikla

Pagrindiniai Centro veiklos tikslai

Skatinti verslumą bei mažų ir vidutinių įmonių plėtrą Anykščių rajone. Teikti informacinę ir praktinę (konsultacinę) pagalbą, prisidėti prie naujų įmonių kūrimosi, padėti jau egzistuojančioms įmonėms plėtoti veiklą, prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų, didinant jų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą

Užtikrinti gerą Anykščių verslo informacinio centro teikiamų viešųjų paslaugų verslui kokybę.

Anykščių rajono savivaldybės taryba yra įstaigos dalininkė

Skatinti rajono ekonominę ir socialinę plėtrą, prisidėti prie rajono verslo pertvarkos.Skatinti naujų įmonių steigimąsi ir darbo vietų jose kūrimąsi;
Padėti esamoms įmonėms plėtoti savo veiklą;

Centro pareigos

Pagrindinės Centro užduotys

Siekti, kad pirmaisiais veiklos metais kuo daugiau ūkio subjektų pasiektų spartų augimą, įgytų pakankamai verslo plėtros patirties.Skatinti naujų technologijų ir mokslo pasiekimų bei inovacijų diegimą versle

Nauji ūkio subjektai

Siekti, kad kuo daugiau ūkio subjektų pasiektų spartų augimą pirmaisiais metais.

darbo kūrimas

Skatinti naujų įmonių steigimąsi ir darbo vietų jose kūrimąsi

Mokslo naujovės

Skatinti naujų technologijų ir mokslo pasiekimų bei inovacijų diegimą versle

Partnerių ryšiai

Padėkite užmegzti ryšius tarp potencialių verslo partnerių

Verslo augimas

Konsultuoti įmones rengiant verslo plėtros ir investicinius projektus

Kvalifikacijos tobulinimas

Organizuoti, vykdyti ir dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programose

Centras, vykdydamas savo užduotis, siekia

Organizuoti visų verslo plėtros organizacijų, įskaitant valstybės institucijas, savivaldą ir privačias organizacijas, veiksmų koordinavimą ir bendradarbiavimą verslo plėtros srityje.

Verslumo plėtros idėjos

Skatinti pažangias ekonomikos ir verslumo plėtros idėjas

finansavimo ir techninės pagalbos užtikrinimas

Centro veiklos uždaviniams įgyvendinti pritraukti lėšų ir techninės pagalbos iš Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, privačių įmonių, fondų ir programų.