logo-removebg-preview (1)

Apie mus

VIEŠOJI ĮSTAIGA ANYKŠČIŲ VERSLO INFORMACINIS CENTRAS ĮKURTA 2002 M.

Įstaigos dalininkė Anykščių rajono savivaldybės taryba

Pagrindiniai centro veiklos tikslai:

 1. Skatinti verslumą bei mažų ir vidutinių įmonių plėtrą Anykščių rajone. Teikti informacinę ir praktinę (konsultacinę) pagalbą, prisidėti prie naujų įmonių kūrimosi, padėti jau egzistuojančioms įmonėms plėtoti veiklą, prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų, didinant jų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą;
 2. Užtikrinti gerą Anykščių verslo informacinio centro teikiamų viešųjų paslaugų verslui kokybę.

Pagrindiniai Centro veiklos uždaviniai:

 1. Skatinti rajono ekonominį socialinį vystymąsi, prisidėti prie rajono verslo restruktūrizavimo;
 2. Skatinti naujų įmonių steigimą ir darbo vietų jose kūrimą;
 3. Padėti veikiančioms įmonėms plėtoti savo veiklą;
 4. Siekti, kad kuo daugiau ūkio subjektų pasiektų spartų augimą pirmaisiais veiklos metais, įgytų pakankamai patirties plėtojant verslą;
 5. Skatinti naujų technologijų ir mokslo pasiekimų bei naujovių diegimą versle;
 6. Skatinti rajono SVV įmonių tarpusavio bendradarbiavimą šalies ir tarptautiniame lygiuose;
 7. Skleisti informaciją apie investicijų galimybes rajone;
 8. Padėti užmegzti kontaktus tarp potencialių verslo partnerių;
 9. Konsultuoti įmones rengiant verslo vystymo ir investicinius projektus;
 10. Organizuoti, vykdyti ir dalyvauti kvalifikacijos kėlimo programose.

Vykdydamas uždavinius, savo veikla Centras siekia:

 1. Organizuoti veiksmų koordinaciją ir bendradarbiavimą verslo plėtros srityje visų verslo plėtros organizacijų, įskaitant valstybines institucijas, savivaldos bei privačias organizacijas;
 2. Pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, privačių įmonių, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Centro veiklos uždaviniams įgyvendinti;
 3. Propaguoti pažangias ekonomines ir verslininkystės plėtros idėjas;
 4. Remti ir skatinti privačią iniciatyvą.

   Anykščių verslo informacinio centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės